Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Pomocna Dłoń” w Tarnowskich Górach

Punkt konsultacyjno- terapeutyczny
dla dzieci i młodzieży
z autyzmem

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń otrzymało dofinansowanie PFRON do realizacji Punktu konsultacyjno – terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z autyzmem.
8 sierpnia 2023 r. podpisaliśmy umowę z PFRON i rozpoczęliśmy rekrutację beneficjentów, by od września rozpocząć terapię.
Warunkiem udziału w terapii jest posiadanie przez dziecko aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (lub stopnia niepełnosprawności) ze wskazaniem autyzmu oraz wolne miejsce w projekcie. Pomocą może zostać objętych 50 osób niepełnosprawnych od 3 do 18 roku życia.
Osoby chętne do udziału w terapii prosimy o kontakt na adres mailowy stowarzyszenia niepelnosprawni.tg@gmail.com lub zgłoszenie osobiste w siedzibie stowarzyszenia w Tarnowskich Górach przy ul. Strzelców Bytomskich 7.

Jako Organizacja Pożytku Publicznego zwracamy się z prośbą o wsparcie i wpłatę 1% podatku na nasze Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomocna Dłoń” w Tarnowskich Górach powstało w 2005 roku i działa na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz tworzenie im optymalnych warunków rozwoju, a także dążenie do ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Misją organizacji jest tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi, umożliwiających godne życie w integracji z otwartym środowiskiem; organizowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych, warsztatów oraz innych form zaspokajających różne potrzeby osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rehabilitacyjnych, usprawniających, wspierających oraz stymulujących rozwój fizyczny i umysłowy.

Działania Stowarzyszenia zawsze podyktowane są zaspokajaniem potrzeb i rozwijaniem zainteresowań naszych podopiecznych. Organizowane są turnieje sportowe integrujące uczniów ze szkól specjalnych i masowych, pikniki rodzinne, mające na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, zajęcia dotyczące bezpieczeństwa na drodze, półkolonie letnie i zimowe, warsztaty kulinarne, plastyczne, techniczne, święto latawca.

Mocną stroną działalności „Pomocnej Dłoni” jest organizowanie ciekawych form spędzania wolnego czasu. Aktywizuje to osoby niepełnosprawne, pozwala im zapomnieć o własnych ograniczeniach, rozwija wrażliwość, buduje poczucie własnej wartości.

Stowarzyszenie zorganizowało szereg imprez cyklicznych – „Razem po zdrowie”, „Piknik rodzinny”, „Tarnogórski Przegląd Muzyki Klasycznej dla Dzieci I Młodzieży”, „Rajd Pieszo – Rowerowy”, „Jesienną Olimpiadę Szkół Specjalnych”, „Zajęcia dogoterapeutyczne – wspomaganie, rozwój i rehabilitacja dziecka” oraz półkolonie letnie i zimowe.

Rok 2018 rozpoczęliśmy od bardzo dużego projektu – otrzymaliśmy dofinansowanie od PFRON na prowadzenie „Punktu konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z autyzmem”. Celem projektu jest prowadzenie konsultacji i terapii specjalistycznych mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności społecznych, umysłowych, werbalnych, motorycznych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania dzieci i młodzieży z autyzmem. Realizujemy również projekt „Nie boję się wody – nauka pływania dla niepełnosprawnych” – dofinansowany przez Fundację ING Dzieciom.

SPON „Pomocna Dłoń” ma stały zespół pracowników, są to pracujący w ramach wolontariatu nauczyciele, rodzice, studenci, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Siedzibą stowarzyszenia jest budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach.

Główne źródła finansowania stowarzyszenia to składki członkowskie, darowizny oraz dotacje celowe pozyskiwane na realizacje projektów.

Za wpłaty składek i darowizn dziękujemy:Bank BNP Paribas  – 47 2030 0045 1110 0000 0319 0850

Font Resize
Contrast