Punkt Konsultacyjno -Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń otrzymało dofinansowanie PFRON do realizacji Punktu konsultacyjno – terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z autyzmem. Warunkiem udziału w terapii jest posiadanie przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności (lub stopnia niepełnosprawności) ze wskazaniem autyzmu oraz wolne miejsce w projekcie. Pomocą może zostać objętych 50 osób niepełnosprawnych od 3 do 18 roku życia.

Punkt konsultacyjno- terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z autyzmem, realizowany w ramach Konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem” PFRON, zajmuje się terapią dzieci i młodzieży z autyzmem. Termin realizacji – 1 kwietnia 2023 – 31 marca 2026 r.
Rekrutacja do projektu odbywa się na bieżąco, w miarę posiadanych miejsc. Warunkiem udziału w terapii jest posiadanie przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności (lub stopnia niepełnosprawności) ze wskazaniem autyzmu oraz wolne miejsce w projekcie. Pomocą może zostać objętych 50 osób niepełnosprawnych od 3 do 18 roku życia.


Harmonogram realizacji projektu:


Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem, realizowany w ramach Konkursu 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” PFRON, zajmował się terapią dzieci i młodzieży z autyzmem. Termin realizacji – 1 kwietnia 2020 – 31 marca 2023 r.

Beneficjenci byli objęci następującymi formami wsparcia: konsultacje pedagogiczne, psychologiczne, logopedia, rehabilitacja, metoda audio-psycholingwistyczna TOMATISA, alternatywne metody komunikacji, zajęcia grupowe metodą Weroniki Sherborne, integracja sensoryczna, zajęcia grupowe na basenie metodą Hallwick, indywidualna praca terapeutyczno – rewalidacyjna, trening biofeedback, gimnastyka grupowa – zajęcia sportowo – rekreacyjne, trening umiejętności społecznych ergoterapia oraz dogoterapia. W celu weryfikacji efektów wsparcia zaplanowano profil psychoedukacyjny E. Schoplera oraz zespoły terapeutyczne. Beneficjenci brali udział w zajęciach indywidualnych lub grupowych.

Celem projektu jest prowadzenie konsultacji i terapii specjalistycznych mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności społecznych, umysłowych, werbalnych, motorycznych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania dzieci i młodzieży z autyzmem.
Uczestnikami są dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu w wieku 3 do 18 roku życia. Projekt zakłada objęcie pomocą specjalistyczną 50 osób niepełnosprawnych. Obejmuje również osoby z autyzmem z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Praca z beneficjentami zadania wymaga indywidualnego podejścia do każdego z nich. Terapią w ramach Punktu Konsultacyjnego obejmiemy dzieci i młodzież, które są nadwrażliwe na dotyk lub wcale na niego nie reagują; są nadpobudliwe lub otępiałe. Przejawiają trudne zachowania, np. niekontrolowane wybuchy złości, zachowania rutynowe, niezrozumiałe dla otoczenia oraz uniemożliwiające im funkcjonowanie. Charakteryzuje je zaburzony rozwój mowy, brak umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych, zaburzenia w sferze emocjonalnej.

Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

Font Resize
Contrast