Aktualności

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu projektów PFRON

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28.02.2024 r. na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Punkt konsultacyjno – terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z autyzmem
współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON”

Zamawiający: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomocna Dłoń” w Tarnowskich Górach
Adres zamawiającego: ul.Strzelców Bytomskich 7, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon: tel. +48 322852893
E-mail: niepelnosprawni.tg@gmail.com

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

PROJEKT „Punkt konsultacyjno – terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z autyzmem

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu Punkt konsultacyjno – terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z autyzmem, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON” 
Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000330/12/D z dnia 8 sierpnia 2023  r.
Okres realizacji projektu: 01.04.2023 r. – 31.03.2024 r. – Audytowi podlega pierwszy okres rozliczenia finansowego na kwotę 475092,33zł
Okres, który ma zostać objęty audytem od 1.04.2023 r. – 31.03.2024 r. do dnia audytu,
Projekt realizowany w ramach konkursu: Działamy razem (konkurs 1/2022)

W celu zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi przygotowania raportu/sprawozdania, należy skorzystać z oficjalnych wytycznych przeprowadzenia audytu zewnętrznego mieszczącego się w niżej podanym linku.

Działamy razem

II. Raport/sprawozdanie audytu zewnętrznego

Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego, audytor zobowiązany jest do przygotowania raportu/sprawozdania z audytu. Jednostka audytowana ma prawo do odniesienia się do raportu/sprawozdania.

Raport/sprawozdanie z audytu zewnętrznego powinien zawierać w szczególności następujące elementy:

 1. datę sporządzenia raportu/sprawozdania,
 2. nazwę i adres podmiotu realizującego zadanie/projekt,
 3. nazwę podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny,
 4. nazwę audytowanego zadania/projektu, numer i datę umowy, która dotyczy audytowanego zadania/projektu,
 5. całkowitą wartość zadania/projektu w tym całkowitą wartość kosztów kwalifikowalnych, kwotę dofinansowania,
 6. termin realizacji zadania/projektu oraz zwięzły opis audytowanego zadania/projektu,
 7. imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie oraz numer imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu zewnętrznego,
 8. termin przeprowadzenia audytu zewnętrznego,
 9. okres objęty audytem zewnętrznym,
 10. cel audytu zewnętrznego,
 11. zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego, w tym dokumenty (rodzaj, numer, itp.), które zostały poddane badaniu,
 12. podjęte działania i zastosowane techniki audytu zewnętrznego,
 13. informacja czy badanie audytowe zostało przeprowadzone na podstawie wszystkich dokumentów, czy też na próbie dokumentów oraz informacja o sposobie doboru próby do zadania audytowego,
 14. ustalenia stanu faktycznego,
 15. wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji zadania/projektu wraz ze wskazaniem ich wagi,
 16. określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
 17. uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, ewentualne rekomendacje,
 18. podpisy audytorów sporządzających raport/sprawozdanie.

Wszystkie strony raportu/sprawozdania z przeprowadzonego audytu powinny być ponumerowane i parafowane przez audytora zewnętrznego.

III. Wybór audytora:

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z ofertą dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do realizacji usługi.

Przez podmioty/osoby posiadające odpowiednie umiejętności w/w w zakresie rozumie się:

 1. dysponujące osobami o udokumentowanych kwalifikacjach,
 2. posiadające udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 3 zadania/projekty),
 3. posiadające udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,
 4. posiadające udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego i/lub audytu wewnętrznego.
 5. skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny zadania/projektu powinien być co najmniej dwuosobowy. W skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.

Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania/projektu zobligowany jest do złożenia:

 1. wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania,
 2. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,
 3. potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.

Informacje na temat posiadanego doświadczenia powinny dotyczyć doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający audyt, w szczególności:

 • posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce pełniącej rolę beneficjenta lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej lub współzależnej;
 • jest lub był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (np.: pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej;
 • w ostatnich 3 latach uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu;
 • osiągnął chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych (nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt);
 • jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będąca w organach nadzorczych jednostki albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby;
 • jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie projektem, który z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności;
 • poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy z wyżej wymienionymi instytucjami oraz wykonujących audyt.

Oświadczenie odnośnie bezstronności audytora powinno stanowić integralną część oferty składanej dokumentacji z wyboru audytora.

Wzór oświadczenia (MSWORD, 0MB)

Opis sposobu przygotowania ofert:

 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby)upoważnione do wystąpienia w imieniu Wykonawcy
 2. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę
 3. Ofertę należy złożyć w języku polskim
 4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego; nie dopuszcza się składania ofert częściowych
 5. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub zapytaniem ofertowym, spowoduje odrzucenie oferty,
 6. Oferta powinna być przedstawiona na własnym druku,
 7. W ofercie winna być podana cena brutto za przeprowadzenie audytów – cena powinna być wyszczególniona odrębnie do każdego projektu/za każdą usługę,
 8. Do oferty należy dołączyć niezbędne załączniki

Sposób obliczenia ceny:

Oferent wycenia usługę:

Wartość brutto podana w PLN wraz z podatkiem VAT za cały przedmiot zamówienia opisany w pkt.l.

Inne istotne elementy związane z realizacją zamówienia:

a) Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN,
b) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z ofertą aktualnego (3 miesiące) zaświadczenia o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej lub z KRS
c) Wymagany termin zawarcia umowy na wykonanie usługi do 15.03.2024 r.
d) Wymagany termin otrzymania reportu dotyczący przeprowadzonych audytów to 10 kwietnia 2024 roku. 

I. Sposób i termin złożenia oferty:

Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy przesłać na adres mailowy: niepelnosprawni.tg@gmail.com w terminie do dnia 10.03.2024 do godziny 24:00. (skany prawidłowo podpisane i opieczętowane).
Otwarcie ofert nastąpi 11.03.2024r.
Oferty złożone po terminie składania ofert podanych powyżej nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty brutto (suma wszystkich trzech cząstkowych cen) w PLN – max 50 %. Doświadczenie – max 50 %.
Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru:
Liczba pkt. = cena + doświadczenie.
Zasady oceny wg kryterium doświadczenie:
Na rynku dłużej niż od 2022 – 20 pkt.
Badania projektów PFRON – 10 pkt.
Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością – 20 pkt.
Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawiadomiony o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. Negocjacji z Wykonawcą, gdy zostanie złożona jedna oferta, która będzie odbiegać od założeń budżetowych projektu,
 2. Po wyborze Wykonawcy, podjęcie rozmów w celu odpowiedniego uszczegółowienia warunków realizacji zamówienia,
 3. Unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny,

 II. Pozostałe informacje:

 1. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze. Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)
 2. Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach postępowania.
 3. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Zapytanie ofertowe zostanie umieszczone w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej pod adresem www.pomocnadlon.org

Osoba do kontaktu: Edyta Morawska niepelnosprawni.tg@gmail.com tel. 607165974

Stowarzyszenie “Pomocna Dłoń” realizuje swoje cele statutowe poprzez organizowanie różnorodnych form aktywności i terapii dla osób niepełnosprawnych.


Zadania realizowane w 2023 roku:

W 2020 roku, pomimo ograniczeń spowodowanych pandemią, udało nam się zrealizować szereg projektów:

 1. Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem. Jest to projekt finansowany przez PFRON.

Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzin zajmuje się terapią dzieci i młodzieży z autyzmem. Beneficjenci są objęci następującymi formami wsparcia: konsultacje pedagogiczne, psychologiczne, logopedia, rehabilitacja, metoda audio-psycholingwistyczna TOMATISA, alternatywne metody komunikacji, zajęcia grupowe metodą Weroniki Sherborne, integracja sensoryczna, zajęcia grupowe na basenie metodą Halliwick, terapia biofeedback, gimnastyka grupowa – zajęcia sportowo – rekreacyjne, trening umiejętności społecznych oraz dogoterapia, profil psychoedukacyjny E. Schoplera. Beneficjenci biorąudział w zajęciach indywidualnych lub grupowych. Warunkiem udziału w zajęciach jest orzeczenie o niepełnosprawności (autyzm) oraz wiek od 3 do 18 roku życia.

Z realizacją Punktu Konsultacyjnego bezpośrednio związany jest projekt “Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Dzięki pozyskaniu funduszy mogliśmy w czasie pandemii koronawirusa zapewnić bezpieczną pracę terapeutów i terapię dzieci. Projekt finansowany jest z Funduszy Europejskich.

2. Rajd pieszo- rowerowy. Współfinansowany przez Urząd Miasta Tarnowskie Góry

Organizowany po raz piąty, cieszący się ogromnym powodzeniem rajd pozwala na aktywność fizyczną połączoną z poznaniem naszego miasta.

3. “Dobry Pomysł”

W dniach 22-23 września nasi podopieczni uczestniczyli w wycieczce do Gdańska. Dzieci miały okazję zobaczyć zabytkowe centrum Gdańska, uczestniczyły w rejsie na Westerplatte, zwiedzały Sopot. Pogoda była tak piękna, że można było zanurzyć nogi w Morzu Bałtyckim.

Wyjazd był finansowany przez Fundację ING Dzieciom – serdecznie dziękujemy za wsparcie.

Font Resize
Contrast